TR    EN
• KVKK
KVKK

KVKK


1. AMAÇ
Marsan Tekstil  olarak 6698 sayılı Kişisel verilerin korunması kanunu “K.V.K.K” usul ve esaslarına uygun olarak şirket politikalarını oluşturmak ve işleyişi takip etmek amaçlanmıştır.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “K.V.K.K.” Usul ve Esasları Uyarınca, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açık Rıza ve Aydınlatma Metni
 - Veri Mahremiyeti Politikası
 
2. BİLGİLENDİRME FORMU
Bu politika şirketin her kademesinde yer alan çalışanların tamamını kapsar.
Doküman İsmi: MARSAN TEKSTİL Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Mahremiyeti Politikası
Hazırlayan: MARSAN TEKSTİL Kişisel Verilerin Korunmasında Yetkili Yönetim Sistemleri ve Kalite Departmanı
Onaylayan: MARSAN TEKSTİL Genel Müdürü
Versiyon: 1.0
Form No:  KV.01
Revizyon: 0.0
Kanun Yürürlük Tarihi: 07/10/2016
Politikanın hazırlanmış olduğu Türkçe dilindeki hali ile herhangi bir çeviri hali arasında bir uyuşmazlık çıktığı hallerde, Türkçe metni dikkate alınmalıdır.
© MARSAN TEKSTİL  2019
İşbu belge, MARSAN TEKSTİL ’nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılıp dağıtılamaz.
 
İÇİNDEKİLER
1.    Politika Hakkında 
1.1.    Amaç 
1.2.    Kapsam
1.3.    Sorumlular
2.    Tanımlar 
3.    Kişisel Verileri İşleme Prensipleri
3.1.    MARSAN TEKSTİL ’ın Kişisel Verileri İşleme İlkeleri
3.2.    Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İşlenmesi
3.3.    Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
3.4.    Kişisel Verilerin Aktarılması
4.    Yükümlülüklerimiz
4.1.    Aydınlatma Yükümlülüğü
4.2.    Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
4.3.    Veri Sorumluları Sicili
4.4.    Denetim Yükümlülüğü
4.5.    İlgili Kişinin Başvurusuna Cevap Verme Yükümlülüğü 
5.    MARSAN TEKSTİL  İşyerlerindeki Güvenlik Amaçlı Veri İşleme Faaliyetleri
6.    MARSAN TEKSTİL Kişisel Verilerin Korunması’nda Yetkili Kalite Departmanı
Önemli Açıklama : KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, 

* Başvuru Sahibi’ nin şahsen başvurusu ile,
* Noter vasıtasıyla, 
* Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir. 
Bu hakkınızı kulanmak için iletişim bilgilerimiz aşağıdaki gibidir: 

Unvan                   : MARSAN TEKSTİL 
Mersis no             : 0621027603300011
E-mail Adresi       : info@marsan.com.tr
Kep adresi           : marsan@hs01.kep.tr
Web sayfası         : www.marsan.com.tr
Posta adresi        : Beylikdüzü Osb Mah.Bakir Ve Pirinç San Sit.Mustafa Kurtoğlu Cad.No:7  Beylikdüzü / Istanbul
İşbu Formu kabul etmekle Kişisel Verilerinizin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili yukarıda yazılı hususlarda gerekli bilgileri edinerek onay vermiş bulunmaktasınız.
 
1. Politika Hakkında
1. 1. Amaç
İşbu 7 Ekim 2016 yürürlük tarihli Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Mahremiyeti Politikası’nın (“Politika”) amacı, MARSAN TEKSTİL İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  ( Kısa adıyla “MARSAN TEKSTİL  ”) mevcut ve potansiyel müşterileri, iş ortakları, ziyaretçileri, pay sahipleri, şirket yöneticileri, çalışan adayları, işbirliği içinde bulunulan kurum çalışanları ve yetkilileri ile ilgili üçüncü kişilere ait kişisel verilerin işlenmesi hususundaki prensiplerin tespiti ile başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, söz konusu kişisel verilerin usulüne uygun işlenmesi kapsamında gerekli hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi, MARSAN TEKSTİL   çalışanları nazarında kişisel verilerin korunması ve veri mahremiyeti konusunda farkındalık yaratılması, Anayasa’nın 20’nci maddesi hükmü ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) ile bu Kanun’un ikincil düzenlemeleri başta olmak üzere ilgili mevzuata uyum sağlanması ve bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınmasından ibarettir.
 
1.2 Kapsam
Politika’daki hüküm ve ilkeler, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecek nitelikteki her türlü bilgi ve belgeyi ve bunlarla ilgili alınan önlemleri ve yapılan düzenlemeleri kapsar.
 
1.3 Sorumlular
İşbu Politika’nın hazırlanmasından, güncellenmesinden ve üst yönetimin onayına sunulmasından MARSAN TEKSTİL  Yönetim Sistemleri ve Kalite Departmanı; uygulanmasından ise MARSAN TEKSTİL  Kişisel Verilerin Korunması maksatlı yöneticiler başta olmak üzere MARSAN TEKSTİL  bünyesinde kişisel verilerin tutulduğu, işlendiği ve/veya aktarıldığı sistemleri kullanan/yöneten birimler ve ilgili çalışanlar sorumludur.
 
2. Tanımlar
Bu Politika’da yer alan terimler, aşağıda yer verilen anlamları ifade eder.

Tanım
Açıklama
Kişisel Veri                                                           Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi, bu doğrultuda tüzel kişilere ait veriler Kanun kapsamında koruma altına alınmamıştır.
Özel Nitelikli Kişisel Veri
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile
biyometrik ve genetik veriler
Açık Rıza
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Anonim Hâle Getirme
Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek
hale getirilmesi
Kanun
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlem
Kurul
Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Kurum
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Şirket
            MARSAN TEKSTİL İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Veri İşleyen
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına
kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Veri Sorumlusu
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve
yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
 
3. Kişisel Verileri İşleme Prensipleri
MARSAN TEKSTİL , kişisel verileri, aşağıdaki ilke ve prensipler çerçevesinde elde eder, işler ve üçüncü kişilere aktarır. Bu ilkelerin uygulanmasından Politika çerçevesi dâhilindeki tüm MARSAN TEKSTİL  ilgilileri doğrudan sorumludur.
 
3.1. MARSAN TEKSTİL  ’ın Kişisel Verileri İşleme İlkeleri
MARSAN TEKSTİL  tarafından kişisel veriler gerekli özen gösterilmek suretiyle hukuka uygun ve meşru bir amaca yönelik olarak elde edilir, işlenir ve güvenli bir şekilde muhafaza edilir. Kişisel verinin işlenme amacı ortadan kalktığında ya da amaç nihayete erdiğinde işbu Politika ile bağdaşır nitelikte uygun bir yöntemle anonimleştirilir veya silinir/imha edilir.
Gizlilik
MARSAN TEKSTİL , dâhilindeki kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinin tam bir gizlilik içerisinde yürütülmesi esastır. Bu kapsamda MARSAN  TEKSTİL , kişisel verilere yetkisiz her türlü erişimi olanaklar elverdiği ölçüde engeller ve mümkün olan her türlü teknik ve idari tedbiri bünyesinde uygular. Buna ilişkin denetimleri periyodik olarak gerçekleştirir.
Yasallık
MARSAN TEKSTİL , kişisel verileri kanunlarda öngörülen sınırlar çerçevesinde ortopedik medikal ürünlerin ve yürümeye yardımcı cihazların imalatı, satış ve pazarlanması, teknik servis ve bakım gibi sair hizmetleri sizlere sunarken dürüstlük kuralına ve hukuka uygun olarak elde eder ve işler. MARSAN TEKSTİL , kişisel verilerin kullanılması amaçlarından ilgili kişileri haberdar eder ve gerekmesi halinde ilgili kişilerin rızalarını alır.
Güncellik ve Doğru Olma
MARSAN TEKSTİL , tarafından kişisel veriler tam ve doğru tutulur, gerektiğinde güncellenir. MARSAN TEKSTİL , kişisel verilerin doğru olmadığı veya yetersiz olan verilerin düzeltilmesi, değiştirilmesi, güncellenmesi veya silinmesini tespit etmek amacıyla gerekli düzenlemeleri yapar.
Belirlilik ve Şeffaflık
Belirli, açık ve meşru amaçla verilerin işlenmesi ilkesi; MARSAN TEKSTİL ,’ın veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemesini ve bu amacın meşru olmasını sağlamaktadır. MARSAN TEKSTİL , ilgili kişiye şeffaf kıldığı veri toplama ve işleme amaçları haricinde, başkaca amaçlarla veri işlemez. Amacın meşru olması MARSAN TEKSTİL ,’ın işlediği verilerin; yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve gerekli olması anlamına gelir.
Özen, Ölçülülük ve Tutarlılık
MARSAN TEKSTİL , tarafından işlenen kişisel veriler, yalnızca belirtilen amaç ile tutarlı olacak şekilde ve bu bağlamda makul bir sınırlama yapılarak işlenir. İleride söz konusu olabilecek olası veri işleme amaçları için kişisel veri toplanmayacağı gibi, kişisel verilerin elde edilme amacına uygun olmayan hiçbir şekilde bu veriler kullanılmaz, işlenmez ve aktarılmaz.Minimum veri ilkesi uyarınca kişisel veriler, elde edilme amacıyla sınırlı ve ölçülü olarak tutulmakta olup bu amaç kapsamında gerekli olmayan veriler tutulmaz.
Sınırlı Süre
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren esas amacın ortadan kalkması ve artık bu verilere ihtiyaç duyulmaması hâlinde söz konusu kişisel veriler silinir. Kanunlarda verilerin tutulmasına ilişkin sürelerin öngörülmesi hâlinde ise bu veriler, ilgili mevzuatta öngörülen sürelere uygun olacak şekilde muhafaza edilir; mevzuatta öngörülen sürenin dolmasından sonra ise bu veriler MARSAN TEKSTİL , tarafından verilerin saklandığı sistemlerden/cihazlardan veya fiziksel olarak bulunduğu ortamlardan silinir/yok edilir veya anonimleştirilir.
Seçim ve Onay
MARSAN TEKSTİL , kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak veri sahibini tam ve gereği gibi bilgilendirir. Gereken durumlarda, veri sahibinin söz konusu işleme ile ilgili olarak onayını alır, vermiş olduğu onayı dilediğinde geri çekme veya verileri ile ilgili talepte bulunma seçeneği sunar.
 
3.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İşlenmesi
MARSAN TEKSTİL  kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri hukuka uygun olarak işlemek amacıyla ilgili kişinin açık rızasının varlığını arar, açık rıza olmayan hallerde ise kişisel verileri ancak hukuka uygun işleme nedenlerinin bir veya birden fazlasının bulunması hâlinde işler.
MARSAN TEKSTİL , söz konusu işleme faaliyetlerini yukarıdaki 3.1. Bölümde belirtilen ilkelere tam bir uyumluluk içerisinde yürütür.
 
3.3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
MARSAN TEKSTİL  tarafından toplanılan kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel veriler şeffaflık ve açıklık ilkesi uyarınca, aşağıda belirtilen iki ana amaç çerçevesinde işlenmektedir;

     a) İşletme faaliyetlerimizin yerine getirilmesi

 • Tekstil Hazır Giyim Üretimi

      b) Hizmet standartlarımızın iyileştirilmesi ve her bir kullanıcı için özelleştirilmiş hizmetlerin sunulması

 • Hizmetlerin geliştirilmesi: Talep ve şikâyetlerin ilgili birimlerce değerlendirilerek, gerektiğinde müşteri anketleri yapılarak/değerlendirilerek ve müşteri geri bildirimleri göz önünde bulundurularak müşteri memnuniyetinin sağlanması.
   •  
 • Müşteri hizmetlerinin sunulması: Müşterilerin çağrı merkezleri, internet sayfası ya da yetkili bayiler ve satış/hizmet noktaları üzerinden almış olduğu hizmetlerin kalite standartları çerçevesinde raporlanması, denetlenmesi ve gerekli analizler yapılarak iyileştirilmesi, e-posta, SMS ve sair iletişim vasıtaları aracılığıyla ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım ve bilgilendirme yapılabilmesi, duyuru/kutlama ve sair içeriklerle gönderilecek iletilerle şirket tanınırlığını arttırmak ve hizmetlerimizin tanıtımına, pazarlanmasına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, kampanya bilgilerinin sağlanması.
 • Kanun ya da düzenlemeler uyarınca öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Mahkeme kararı veya düzenleyici ve denetleyici kamu kurumu kararı/talimatının yerine getirilmesi,
 • İdari ve teknik tedbirlerin ve de altyapı güvenliğinin sağlanması ve
 • Hukuki uyuşmazlık hâlinde MARSAN  TEKSTİL  ’ın haklarının korunması.
MARSAN TEKSTİL , üçüncü kişilere aktarım amacı ile sınırlı olacak şekilde kişisel veri aktarır ve buna ilişkin gerekli önlemleri alır.
MARSAN TEKSTİL  tarafından kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde ilgilinin açık rızasının veya hukuka uygunluk nedenlerinin bir veya birkaçının bulunması hâlinde MARSAN TEKSTİL  tarafından; aynı tüzel kişiye ait şirketlerine, yetkili temsilci ve bayilere, resmi kurum ve kuruluşlara, hizmet sağlayıcılara, çağrı merkezi hizmeti veren şirketler gibi hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere aktarılır.
Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler, aktarılan kişisel verileri aktarım amacının dışında kendi kişisel veya ticari amaçları doğrultusunda kullanamaz ve işleyemez. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler, MARSAN TEKSTİL  tarafından verilen talimatlara uymakla ve veri güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.
Aktarımın yurt dışına yapılması hâlinde ise, 3. Bölümde bahsi geçen şartlar ve bu şartlara ilaveten Kurul’un belirleyeceği yeterli koruma olan ülkelere, bu şekilde bir koruma bulunmuyorsa Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurul’un izninin bulunması halinde MARSAN TEKSTİL  kişisel verileri yurt dışına aktarabilir.
 
4. Yükümlülüklerimiz
 
4.1. Aydınlatma Yükümlülüğü
MARSAN TEKSTİL  kişisel verileri elde etmesi anında ilgili kişilere;
 • Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin işlenme amacı,
 • Kişisel verilerin aktarılacağı kişiler ve aktarım amaçları
 • Kişisel verilerin toplanma yöntemi, hukuki nedeni ve aşağıda madde 4.5’te belirtilen ilgili kişinin hakları hakkında bilgi verir.
 
4.2. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
Teknik Tedbirler: MARSAN TEKSTİL , yetkisiz erişimi ve hukuka aykırı işlemeyi engellemek ve kazara veri kaybı, değişikliği ve imhasının önüne geçebilmek için gerekli teknik tedbirleri olanaklar dâhilinde alır. Söz konusu yükümlülük, hem elektronik ortama hem de fiziksel ortama ilişkindir. Bu kapsamda MARSAN TEKSTİL , tasarımda gizlilik gözetilerek teknik prosedür ve kurallar belirler ve bunları belirli sıklıklarda gözden geçirir.
MARSAN TEKSTİL , bu kapsamda gerçekleşebilecek mevcut riskleri göz önünde bulundurarak ve güncel teknolojiyi takip ederek şifreleme, maskeleme, anonimleştirme gibi güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını sağlar.
İdari Tedbirler: MARSAN TEKSTİL  çalışanları, kişisel verilere, yalnızca söz konusu görevin kapsam ve amacına uygun olacak şekilde erişebilir. Çalışanların erişimi olan kişisel verileri, kişisel veya ticari amaçlar gözeterek işleyemeyeceği gibi; bu amaçlarla kişisel verileri yetkisiz kişilere açıklayamaz veya bu bilgileri ifşa edemez.
MARSAN TEKSTİL , çalışanlarını, iş amaçları gereği elde ettikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacağı ve işleme amacı dışında kullanmayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği hususlarında bilgilendirir.
 
4.3. Veri Sorumluları Sicili
MARSAN TEKSTİL , ilgili mevzuat gereği kurulan veri sorumluları siciline kayıtlıdır/kaydolacaktır.
İlgili sicil kapsamında aşağıdaki bilgiler yer alır;
 • Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
 • Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar
 • Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları
 • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler
 • Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler
 • Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre
 
4.4. Kişisel Verilerin Aktarılması
Yukarıda 3. bölümde bahsi geçen prensipler kişisel verilerin aktarılmasında da uygulanır. MARSAN TEKSTİL , aşağıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli ve zorunlu olması hâlinde üçüncü kişilere veri aktarabilir;
 
4.5. Denetim Yükümlülüğü
MARSAN TEKSTİL , kendi kurum veya kuruluşlarında ve veri aktarımı yaptığı üçüncü kişiler nezdinde kişisel verilerin korunması yönündeki MARSAN TEKSTİL  ilkeleri ile mevzuat gereklerini sağlamak amacıyla belirli aralıklarla, özellikle teknik ve idari tedbirlere ilişkin gerekli denetimleri yapmaktadır.
 
4.6. İlgili Kişinin Başvurusuna Cevap Verme Yükümlülüğü
Veri sahibi ilgili kişiler MARSAN TEKSTİL  ’a başvurarak kendileriyle ilgili;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Bu kapsamda MARSAN TEKSTİL , söz konusu başvurulara en geç otuz gün içinde dönüş yapar. Söz konusu başvurunun ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde MARSAN TEKSTİL , başvurunun sonuçlandırılması için Kurul’un belirleyeceği tarifede bir ücret alabilir. (Buna ilişkin olarak bkz: MARSAN  TEKSTİL   Başvuru Prosedürü) İlgili kişinin kişisel verisinin işlenmesi açık rızaya dayanıyor ise, ilgili kişinin açık rızasını geri çekmesi halinde MARSAN TEKSTİL , gerekli adımları atar.
 
5. MARSAN TEKSTİL  İşyerlerindeki Güvenlik Amaçlı Veri İşleme Faaliyetleri
MARSAN TEKSTİL  tarafından işyeri girişleri ve işyeri içerisinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, Kanun’a ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülür. Bu kapsamda MARSAN TEKSTİL , güvenliğin sağlanması amacıyla kamera ile görüntü kaydı tutar. Ayrıca ziyaretçi giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işler.
Ziyaretçilerin MARSAN TEKSTİL  işyerlerini ziyaretleri sırasında kişisel verileri elde edilirken ilgili kişiler söz konusu işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmek suretiyle aydınlatılırlar. Ayrıca, MARSAN  TEKSTİL  işyerlerini ziyaretleri sırasında ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmekte olup böyle bir durumda ‘log’ kayıtları tutulabilmektedir.
MARSAN TEKSTİL , söz konusu kamera, ‘log’ ve sair ziyaretçi kayıtlarının işlenmesinde, güvenliğin gereği gibi ve mümkün olan en yüksek seviyede alınması amacını güderek yürürlükteki mevzuata tam uygunluğu hedefler. MARSAN TEKSTİL , söz konusu dijital kayıtlara yalnızca belirli sayıda yetkilendirilmiş kişiler tarafından ve bu Politika ilkelerine uygun olarak erişilmesini temin eder.
MARSAN TEKSTİL  tarafından yönetilen internet sitelerinde, detayı ilgili internet sitesinin gizlilik politikasında yer aldığı şekilde teknik vasıtalarla çerez vb. tarayıcı hareketleri kaydedilebilmektedir.
MARSAN TEKSTİL , söz konusu kayıt işleminin gerçekleştirilmesinde yürürlükteki mevzuata gereği gibi uygunluğu sağlamayı hedefler.
 
6. MARSAN TEKSTİL İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması’nda Yetkili Yönetim Sistemleri ve Kalite Departmanı
Şirket bünyesinde işbu Politika ve bu Politikaya bağlı ve ilişkili diğer politikaları, prosedürleri ve uygulama rehberlerini yönetmek üzere, Şirket üst yönetiminin kararı gereğince “Kişisel Verilerin Korunması’nda Yetkili Yönetim Sistemleri ve Kalite Departmanı” oluşturulmuştur. Bu departmanın görevleri aşağıda belirtilmektedir.
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerektiğinde değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak.
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede şirket içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak hususlarını üst yönetimin onayına sunmak.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve yapılması gerekenleri üst yönetimin onayına sunmak; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak.
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi konusunda Şirket içerisinde ve Şirketin iş ortakları nezdinde farkındalığı arttırmak.
 • Şirketin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayına sunmak.
 • Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması konusunda eğitimler tasarlamak ve icra edilmesini sağlamak.
 • Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak.
 • Kişisel veri sahiplerinin; kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilenmelerini temin etmek üzere bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin icrasını koordine etmek.
 • Kişisel Verilerin Korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Şirket içinde yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri koordine etmek.
Şirket yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.
 
Hazırlayan,
Kişisel Verilerin Korunması ’nda Yetkili Yönetim Sistemleri ve Kalite Departmanı
 
Onaylayan,
Genel Müdür

Marsan Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, tarafınızdan elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına uygun hareket edebilmemiz için kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına dair açık rızanızı almamız gerekmektedir.

Kişisel verileriniz MARSAN TEKSTİL tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemler ve ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri kanallarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. MARSAN TEKSTİL tarafından söz konusu kişisel veriler yeni ürün satışı, satış sonrası, toptan ve perakende yarı mamul satışı, finansman, müşterilerine kampanya, indirim, hediye çeki, ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, sadakat programları, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, anket ve tele satış uygulamaları, istatistiki analizler gibi çeşitli avantajlar sağlamak, hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapmak ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amaçlarıyla işlenmektedir ve dış kaynak hizmet alımı yapmak, konusunda uzman kuruluşların faydalarını müşterilerine sunmak, kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alabilmek ve teknoloji hizmeti almak amaçlarıyla MARSAN TEKSTİL’ in bayi ve/veya merkezlerine, altyapı sağlayıcılarına, hizmet alınan ve hizmet sağlanan 3. kişilere ve talepleri halinde yetkili mercilere aktarılmaktadır.

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu taleplerinizi web sitemizde bulunan KVKK IK Başvuru Formu’nu doldurup tarafımıza ileterek gerçekleştirebilirsiniz. Bu taleplerin tarafımıza ulaşması halinde en geç 30 gün içerisinde dönüş yapılacaktır. Posta adresimiz, BEYLİKDÜZÜ OSB MAH BAKIR VE PİRİNÇ SAN SİT M.KURTOĞLU CAD.NO:7 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL  ‘dir. 0 212 876 19 34 numaralı telefondan Merkezimizi arayarak sözlü bilgi talep edebilirsiniz. İşbu onayınız ile Şirketimize vereceğiniz kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işleneceğini ve aktarılacağını kendi açık rızanız ile kabul etmektesiniz.

 

Veri sorumlusu, merkezi "Bakır ve pirinç San. Sit. Mustafa Kurtoğlu cd no:7 Beylikdüzü / İstanbul" adresinde bulunan, boya imalatı alanında faaliyette bulunan Türkiye merkezli bir şirket olan Marsan Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ 'dir ("Veri Sorumlusu").

İşbu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verileri toplanmak, kaydedilmek, yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmak dâhil olmak üzere çeşitli şekillerde işlenecek olan ilgili kişiyi bilgilendirmek ve böylelikle Veri Sorumlusu tarafından KVKK ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesine Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde esasları belirlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere düzenlenmiştir.

 
AYDINLATMA

Veri Sorumlusu kişisel verilerinizi kanunlarda açıklandığı çerçevede ve hukuken tabi olduğu yükümlülükleri yerine getirme ve/veya gerçekleştirdiği iş süreci ile bağlı bulunduğu MARSAN’nın ortak veri havuzu oluşturma amaçları kapsamında; KVKK'nın 5. ve 6. Maddelerinde sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayalı olarak; tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplayabilecektir.

Veri Sorumlusu yukarıda belirtildiği şekilde topladığı kişisel verilerinizi yine yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında fiziki ortamda tutmak ve/veya veri tabanına kaydetmek suretiyle muhafaza edebilecek, güncelleyebilecek, KVKK'nın ve diğer her türlü mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklamak ve aktarmak dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli faaliyetler ile işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz, KVKK ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar ile belirtilen ilkeler çerçevesinde, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olarak; doğru ve güncel olarak; belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenecektir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar ve ilkeler ile MARSAN’nın iç kuralları çerçevesinde ve Veri Sorumlusu'nun operasyonlarının gerektirdiği düzeyde iş ortakları, alt yüklenicileri, hizmet sağlayıcıları ve tedarikçi firmalarının yanı sıra parçası olduğu, başta irtibat bürosunun merkezi olan Türkiye’de bulunan Marsan Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında bulunan bütün Milteks şirketlerine, KVKK kapsamında öngörülen şekillerde ve belirtilen şartlara uymak suretiyle yurtiçinde ve yurtdışında aktarılabilecektir.

Yukarıda sayılanların haricinde kanunen zorunlu olarak öngörülen diğer durumlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi maksadıyla, kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından yetkili kurumlar ile paylaşılabilir.

KVKK’nın "İstisnalar" başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, ilgili kişi sıfatıyla KVKK'nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınız çerçevesinde Veri Sorumlusu'na başvurarak:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
- KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan v. ve vi. bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
- Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
- Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için talepleriniz yazılı olarak " Bakır ve pirinç San. Sit. Mustafa Kurtoğlu cd no:7 Beylikdüzü / İstanbul" adresine veya KVKK kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek diğer yöntemler ile Veri Sorumlusu'na iletilmelidir. Bu doğrultuda yapılan başvurular, KVKK kapsamında belirtilen süreler içinde sonuçlandırılacaktır.

 
İşbu metin kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine dair her türlü işlem ile ilgili olarak veri sorumlusu ve kimliği, kişisel verilerinizin işlenme ve aktarılma amacı, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri ile KVKK kapsamında sahip olduğu haklarınıza ilişkin olarak Veri Sorumlusu tarafından açıkça bilgilendirildiğinizi ve böylelikle Veri Sorumlusu'nun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini açıkça kabul ve beyan etmektesiniz.

İşbu metin KVKK ve diğer ilgili mevzuat ile uyumlu olarak Veri Sorumlusu tarafından gerekli görüldüğü durumlarda yenilenebilir veya değiştirilebilir.

1. AMAÇ

Marsan Tekstil İnsan Kaynakları Departmanı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine azami önem vermekte ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket etmeyi amaçlıyoruz.

2. UYGULAMA
 
Özel hayatın gizliliğinin temeli olan Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlamak doğrultusunda değerlendirmiyor, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız.

Bu bilinçle İnsan Kaynakları Departmanı olarak, Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesi için tüm idari ve teknik tedbirleri alıyoruz. Politikaya uyumluluğun sağlanması amacıyla çalışanların farkındalığının sağlanması için çalışmalar yapılmakta, yeni başlayan çalışanlar için gerekli uyum süreçleri işletilmekte ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

2.1 Kişisel verilerinize örnekler nelerdir
 
Tam Adı, Ev Adresi, Eposta Adresi, Vatandaşlık No (TCKN), Ehliyet Seri No, Kimlik Seri No, Parmak izi, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Röntgen, MR vb kayıtları, Kan grubu, Telefon Numarası, Ülke, Şehir, Posta Kodu veya İlçe, Yaşı, Cinsiyeti, Sabıka Kaydı, Sağlık kayıtları, Banka hesap numarası, Özgeçmişi, CV, Akademik bilgileri, Evlilik durumu, Çocuklarına ait bilgileri, Acil durum bilgileri, Engellilik durumu, Askerlik kayıtları vb.

2.2 Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri nelerdir
 

Şirketimiz gerek çalışma adayları gerekse çalışan personeller için;

- 4857 sayılı İş Kanunu,
- 5510 Sayılı SSGSK Kanunu
- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
- 6098 Sayılı Borçlar Kanunu,
- 6698 Sayılı Kişisel Verileri Kanunu ve yönetmelikler gereği,
- Çalışma Bakanlığı ve SGK Müfettişlerince yapılan denetimlerde,
- Veri bankasında gerektiğinde iletişime geçmek üzere,
- İstatistiksel Çalışmalar için,
- Ayrıca mahkeme ve bilirkişi incelemelerinde sunmak üzere,
- Yerel Kolluk Kuvvetleri ve Organize Sanayi Müdürlüğüne istenmesi durumunda sunmak üzere Kişisel verilerinizi işlemek, saklamak ve gereği geldiğinde silmek üzere kayda almak durumundadır.

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE KORUNMASI
 

3.1 Kişisel verilerin toplanması yöntemi

Şirketimizce kişisel verileriniz; iş başvuru formu doldurmanız, paylaşmış olduğunuz cv’ler, web sayfamızdan yapılan iş başvuruları, İK birimimiz tarafından prosedürlerimizde tanımlı formları doldurmanız, işe alımda vermiş olduğunuz işbaşı evraklarınız, eğitimlerde doldurduğunuz formlar, AGİ Formlarınız, Günlük PDKS kayıtlarınız için parmak izi ve mesai formları ve talep edilen bilgilendirmeler neticesinde dolu halde alınan İK Formları yolu ile toplanmaktadır.

3.2 Kişisel verilerin saklanması ve korunması nasıl yapılmaktadır
 

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir.

3.3 Kişisel verilerin saklanma süresi ne kadardır
 
Kişisel verileriniz ilgili kanunlarda tanımlı olduğu süreler gözetilerek çalıştığınız sürece her daim, ayrılmanız halinde ise 15 yıl süreyle tarafımızca saklanacaktır.

4. HAKLAR
 
4.1 KVKK’nın 11. Maddesi gereğince haklarınız nelerdir?

KVKK gereğince, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde anonimleştirilmesini, silinmesini isteme,
f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
4.2 Kişisel verilerimin durumu için nereye başvuracağım?
 

Bu politikada tanımlı Kişisel Verileriniz ile ilgili durumlar için;

Mail yolu ile info@marsan.com.tr mail adresine KVKK İK Başvuru Formu ile (İmzalı ve taranmış haliyle)
Yazılı olarak ise KVKK İK Başvuru Formu (KV.04) ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.
4.3 Kişisel verilerim durumu için başvurum kaç günde sonuçlanmaktadır?
 
Dilekçeniz veya mailiniz ile iletmiş olduğunuz talebiniz, 30 gün içerisinde aynı iletişim yolu ile geri cevaplanacaktır.1. AMAÇ

Marsan Tekstil tarafından Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

2. UYGULAMA
 
2.1 Kamera ile İzleme Faaliyetlerinin Yasal Dayanağı

Şirketimiz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.

2.2 KVK Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi
 
Şirketimiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Şirketimiz, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, kanunlarda öngörülen amaçlarla ve KVK Kanunu’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

2.3 Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması
 
Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Şirketimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; Şirketimiz internet sitesinde işbu Politika yayımlanmakta (çevrimiçi Politika düzenlemesi) ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır (yerinde aydınlatma).

2.4 Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık
 
Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Şirketimiz tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politikada sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

2.5 Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
 
Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için işbu politikada sayılı olan teknik ve idari tedbirler uygun düştüğü ölçüde alınmaktadır.

2.6 İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı
 
Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, şirket içinde güvenlik görevleri ve idari işlerden sorumlu departman çalışanları izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.Kvkk İk Talep Formunu Pdf olarak aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.

KVKK İK Talep Başvuru Formu (KV.04)